BorrSci

Oppdatert June 28, 2017

BorrSci er et stort forskningsprosjekt hvor formålet er å forbedre diagnostikk og behandling av Borreliose, samt øke kunnskap om fenomenet kronisk borreliose.

BorrsciBorrSci er en forkortelse for Lyme borreliosis; a scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties. Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom flere helseforetak og forskningsinstitusjoner i Norge. Internasjonale kontakter er også tilknyttet prosjektet.  Prosjektets overordnede problemstilling er: Kan usikkerhet ved diagnostikk og behandling av disseminert borrelia infeksjon reduseres? Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen. Forskningsprosjektet startet opp september 2015 og har en varighet på 5 år.

Arbeidspakke 1:  Øke forståelsen av fenomenet kronisk borreliose

Arbeidspakken har tre delprosjekter:

1. Epidemiologi: kartlegge forekomst av fenomenet kronisk borreliose (FKB) i Norge.

2. Klinisk: kartlegge kliniske karakteristika hos personer med FKB.

3. Laboratoriemessig: vurdere laboratoriefunn i forhold til tegn på tidligere eller pågående infeksjon med borrelia bakterier, eller andre flåttbårne mikrober, hos personer med FKB.

Studien startet oktober 2016, ved at det er sendt henvendelse til et randomisert utvalg på 270 fastleger i Norge om personer de er fastleger til har FKB – basert på symptomer som tilskrives flåttbitt, eller det er påvist serologisk eksposisjon for Borrelia (ved norsk eller utenlandsk laboratorium). Les mer her.

Kontaktperson:

Audun Aase, Seniorforsker, Avdeling for Bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet

e-post: Audun.Aase@fhi.no

Arbeidspakke 2: Bedre kunnskapsbasert behandlingspraksis av nevroborreliose

I denne arbeidspakken skal man forske på om korttids antibiotikabehandling (to uker) med Doxycyclin tabletter er minst like effektivt som langtidsbehandling (seks uker), for å forhindre plager og funksjonstap ved seks måneders oppfølging.

Kontaktperson:

Unn Ljøstad, Nevrolog/Forsker, Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus HF.

e-post: unn.ljøstad@sshf.no

Arbeidspakke 3: Etablere nasjonal biobank for flåttbårne sykdommer

Det skal for første gang etableres en nasjonal biobank for sykdommen Lyme borreliose i Norge. Datamaterialet vil bli samlet inn fra deltakerne i arbeidspakke 1 og 2, samt andre pågående og planlagte prosjekter. En egen biobank for Lyme borreliose er en forutsetning for gjennomføringen av BorrSci prosjektet. Biobanken vil også legge til rette for fremtidig forskning.  Biobanken vil inneholde materiale fra:

  • Personer med fenomenet kronisk borreliose
  • Personer med nevroborreliose
  • Personer inkludert i forskningsprosjektet TickVa
  • Personer med nevroborreliose inkludert i prosjektet Nasjonal studie på nevroborreliose
  • Personer inkludert i prosjektet “Borrelia PCR prosjektet”

Kontaktperson:

Åslaug Rudjord Lorentzen, Lege i spesialisering/Forsker, Nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus.

e-post: aslaug.rudjord.lorentzen@sshf.no

Arbeidspakke 4: Søk etter nye biomarkører. Bedre forståelse av sykdomsmekanismer og langtidsplager etter nevroborreliose

Arbeidspakke 4 består av tre delprosjekter.

1. Vurdere styrke av immunrespons i forhold til antistoffer mot borrelia hos personer med nevroborreliose, og analysere cytokin og kjemokin proteinprofiler assosiert med immun responsen hos de samme personene. Resultatene vil bli korrelert med genetiske data fra delprosjekt 2.

2. Bestemme gen-profiler for ulike typer immunceller fra pasienter som blir friske etter behandling av borreliose, og fra pasienter som fortsatt har kliniske plager etter slik behandling. Det søkes etter borreliose-assosierte genvarianter og genetiske biomarkører som karakteriserer pasientgruppene.

3. Undersøke mulige assosiasjoner mellom nevropsykologiske profiler og strukturelle endringer i hjernen – ved MR, hos personer med nevroborreliose.

Kontaktperson:

Elling Ulvestad, Avdelingsoverlege/Forsker, Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland Universitetssykehus.

e-post: elling.ulvestad@helse-bergen.no

Arbeidspakke 5: Bedre pasientbehandling og spre ny kunnskap om borreliose

Etablere samarbeidsnettverk av forskere og klinikere for å bedre behandling av borreliose, styrke forskning, identifisere nøkkelutfordringer i forskning og behandling, og drive fram nye problemstillinger for forskning. Ny kunnskap om patologi, diagnostikk og behandling skal gjøres lett tilgjengelig for befolkningen, medisinsk fagpersonell, forskere og politikere.

Kontaktperson:

Randi Eikeland, Nevrolog/Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

e-post: randi.eikeland@sshf.no

Samarbeidspartnere i BorrSci

Internasjonale samarbeidspartnere:

  • Franc Strle, Professor, Clinic of Infectious Diseases, Ljubljana,Slovenia
  • Janna Saarela, Professor/Research Director, Institute for Molecular Medicine, Helsinki, Finland
  • Pia Forsberg, Professor, Department of Clinical and Experimental Medicin, Linköping university, Sweden

Ønsker du mer informasjon om BorrSci?

Prosjektleder: Harald Reiso. Reiso er allmennlege ved Tromøya legesenter og jobber også som rådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer.

E-post: harald.reiso@sshf.no

Mobil:  +47 99 45 52 61