BorrSci

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert februar 19, 2020

BorrSci (Lyme borreliosis: A scientific approach to reduce diagnostic and therapeutic uncertainties) er et stort forskningsprosjekt hvor formålet er å forbedre diagnostikk og behandling av borreliose, samt øke kunnskap om fenomenet kronisk borreliose.

TickVA flått

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom flere helseforetak og forskningsinstitusjoner i Norge. Internasjonale samarbeidskontakter er etablert. Prosjektets overordnede problemstilling er: Kan usikkerhet ved diagnostikk og behandling av disseminert borrelia-infeksjon reduseres? Gjennom fem arbeidspakker har prosjektet som mål å øke kunnskap om langtidsplager etter borreliose, samt bedre diagnostikk og behandling av sykdommen. Forskningsprosjektet startet opp september 2015 og har en varighet på 5 år.

Arbeidspakke 1:  Øke forståelsen av fenomenet «kronisk borreliose»

Arbeidspakken har tre delprosjekter:

1.Kartlegge forekomst av fenomenet «kronisk borreliose» i Norge (FKB). Studien startet oktober 2016, ved at det ble sendt ut en henvendelse til 270 fastleger i Norge (randomisert utvalg). I henvendelsen ble fastleger oppfordret til å inkludere pasienter til studien. Kriteriet for å inkludere var at pasienten har symptomer som tilskrives flåttbitt eller det er påvist serologisk eksposisjon for Borrelia (ved norsk eller utenlandsk laboratorium). Les mer her. Grunnet få tilbakemeldinger ved den metoden er det høst/vinter 2019/20 inkludert aktuelle personer ved utsendelse av 270 000 SMS-er til et utvalg av den norske befolkningen, hvor de som mener de har kroniske helseplager relatert til flåttbitt inviteres til å bli inkludert til videre undersøkelser med blodprøver og innhenting av svar på spørreskjema.

2.Kartlegge kliniske karakteristika hos personer med fenomenet kronisk borreliose ut fra data samlet inn ved metoder som beskrevet i punktet over.

3.Vurdere blodprøvefunn i forhold til tegn på tidligere eller pågående infeksjon med borrelia bakterier, eller andre flåttbårne mikrober, hos personer med fenomenet kronisk borreliose.

Kontaktperson: Audun Aase, seniorforsker, avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi, Folkehelseinstituttet, e-post: Audun.Aase@fhi.no


Arbeidspakke 2: Bedre kunnskapsbasert behandlingspraksis av nevroborreliose

I arbeidspakke 2 skal man forske på om korttids antibiotikabehandling (to uker) med Doxycyclin tabletter er minst like effektivt som langtidsbehandling (seks uker), for å forhindre plager og funksjonstap etter seks måneders oppfølging.

Per. 6 januar 2020 ble det gjort 2 nye inkluderinger til WP2, og sluttstrek for nye inklusjoner er satt. Til sammen er det 121 inkluderte pasienter, hvorav 84 på Agder, 13 i Molde, 9 i Oslo, 6 i Telemark, 4 i Bergen, og 5 til sammen i Drammen, Vestfold og Ålesund.

Nå går BorrSci mer og mer over i analyse- og skrivefaser.

Kontaktperson: Unn Ljøstad, nevrolog/forsker, nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, e-post: unn.ljøstad@sshf.no


Arbeidspakke 3: Etablere nasjonal biobank for flåttbårne sykdommer

Det etableres en biobank med tilhørende helseregister for sykdommen borreliose i Norge. Datamaterialet vil bli samlet inn fra deltakerne i arbeidspakkene 1 og 2 nevnt over, samt andre pågående og planlagte flåttprosjekter. En egen biobank for Lyme borreliose er en forutsetning for gjennomføringen av BorrSci prosjektet. Biobanken vil også legge til rette for fremtidig forskning. Biobanken vil inneholde materiale fra:

  • Personer med fenomenet «kronisk borreliose»
  • Personer med nevroborreliose
  • Personer inkludert i forskningsprosjektet TickVa
  • Personer med nevroborreliose inkludert i prosjektet Nasjonal studie på nevroborreliose
  • Personer inkludert i prosjektet “Borrelia PCR prosjektet”

Kontaktperson: Åslaug Rudjord Lorentzen, lege i spesialisering/forsker, nevrologisk avdeling, Sørlandet Sykehus, e-post: aslaug.rudjord.lorentzen@sshf.no


Arbeidspakke 4: Søk etter nye biomarkører. Bedre forståelse av sykdomsmekanismer og langtidsplager etter nevroborreliose

Arbeidspakke 4 består av tre delprosjekter.

1.Vurdere styrke av immunrespons i forhold til antistoffer mot borrelia hos personer med nevroborreliose, og analysere cytokin og kjemokin proteinprofiler assosiert med immun responsen hos de samme personene. Resultatene blir korrelert med genetiske data fra delprosjekt 2. Analyser starter i 2020.

2.Bestemme gen-profiler for ulike typer immunceller fra pasienter som blir friske etter behandling av borreliose, og fra pasienter som fortsatt har kliniske plager etter slik behandling. For å kunne avdekke om det finnes gener som kan knyttes til langvarige plager etter behandlet nevroborreliose skal man lete etter borreliose-assosierte genvarianter og genetiske biomarkører som karakteriserer pasientgruppene. Inklusjoner er avsluttet (n = 49).

3.Kartlegge strukturelle, funksjonelle og kognitive forandringer i hjernen hos pasienter med nevroborreliose i akutt fase og etter behandling. Inklusjoner til MR-undersøkelse og nevropsykologisk testing er nå avsluttet.

Kontaktperson: Elling Ulvestad, avdelingsoverlege/forsker, avdeling for mikrobiologi og immunologi, Haukeland universitetssykehus, e-post: elling.ulvestad@helse-bergen.no


Arbeidspakke 5: Bedre pasientbehandling og spre ny kunnskap om borreliose

Etablere samarbeidsnettverk av forskere og klinikere for å bedre behandling av borreliose, styrke forskning, identifisere nøkkelutfordringer i forskning og behandling, og drive fram nye problemstillinger for forskning. Ny kunnskap om patologi, diagnostikk og behandling skal gjøres lett tilgjengelig for befolkningen, medisinsk fagpersonell, forskere og politikere.

Kontaktperson:Randi Eikeland, nevrolog/leder, Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, e-post: randi.eikeland@sshf.no

Borrsci forskning flåttbårne sykdommer