Symptomer

Dato for siste oppdatering av artikkelen Oppdatert May 14, 2018

Noen symptomer ved flåttbårne sykdommer kan forveksles med andre sykdommer. Hvis du har blitt bitt av flått og/eller får noen av symptomene som er beskrevet under kan det være lurt å oppsøke lege.

Borreliose

I 90% av tilfellene vil de som utvikler sykdom få en lokal begrenset tidlig infeksjon. Hos 10 % kan en mer alvorlig systemisk (disseminert) infeksjon opptre. Man deler gjerne inn 3 former for borreliose:

 1. Tidlig lokal sykdom
 2. Tidlig utbredt sykdom
 3. Sen utbredt sykdom

Tidlig lokal sykdom

 • Erytema migrans. Rødlig utslett som vokser utover bittstedet. Noen får i tillegg til utslettet også milde allmennsymptomer som tretthet, muskel- og leddsmerter, lett feber/frysninger og lokalt hovne lymfeknuter
 • Borrelia lymfocytom

Tidlig utbredt sykdom

Noen ganger kan bakterien spres videre til andre organer og vev i kroppen. Dette skjer vanligvis 4-8 uker etter smitte. I Norge og Europa er det mest vanlig at bakterien sprer seg til nervesystemet.

 • Bannwarth syndrom (betennelse i hjernehinner og nerverøtter). Bannwart syndrom gir symptomer som: ansiktslammelse (facialis parese), brennende smerter og følelsesendringer i huden til den angrepne nerven (smertene er ofte verst om natten), lammelser i området til den angrepne nerven, mangel på kontroll over muskler og vansker med kraft og koordinasjon, influensalignende symptomer som hodepine, lysskyhet, feber, nakkestivhet, slapphet og tretthetsfølelse.
 • Betennelse i ledd (Lyme artritt)
 • Betennelse i de sentrale deler av nervesystemet (hjernebetennelse eller ryggmargbetennelse). Sjelden
 • Hjerterytmeforstyrrelse (Lyme karditt). Sjelden
 • Betennelse inni øyet (panoftalmitt). Sjelden
 • Regnbuehinnebetennelse (uveitt). Sjelden
 • Flere utslett på kroppen (Muliple Erytema Migrans). Sjelden

Sen utbredt sykdom

Symptomer på sen utbredt borrelia-infeksjon oppstår måneder til år etter smitte hos personer som ikke har fått behandling med antibiotika.

 •  Acrodermatitis Chronica Atrophicans. Blåaktig misfarging på fremsiden av armer eller bein. Huden ser ofte papirtynn og gammel ut.
 • Tilbakevendende leddbetennelser (Lyme artritt)
 • Vedvarende nevroborreliose med symptomer som tretthet, depresjon, hodepine, konsentrasjonsproblemer, svekket følsomhet, gangforstyrrelser og lammelser.

Skogflåttencefalitt (TBE)

Sykdommen skogflåttencefalitt skyldes et virus kalt TBE-virus (Tick-borne Encephalitis).De fleste som smittes merker ingen tegn til sykdom. Enkelte derimot kan få svært alvorlige sykdomsforløp. Inkubasjonstiden for TBE-viruset er 2 til 28 dager etter flåttbitt. I sjeldne tilfeller er det beskrevet smitte ved å innta upasteurisert melk fra geit, sau eller ku. 2/3 av de som får symptomer (fase 1) vil bli helt friske igjen av seg selv. Symptomene varer i omtrent en uke og kan beskrives som en “sommerinfluensa”. 1/3 av de som får symptomer (fase 1) vil få nye og kraftigere symptomer (fase 2) etter en symptomfri periode på omtrent en uke. I dette andre stadiet av sykdomsforløpet vil symptomene være langt mer alvorlige ettersom viruset har spredd seg til hjernen og ryggmargen.

Symptomer fase 1

 • Moderat feber
 • Hodesmerter
 • Muskel – og leddsmerter
 • Eventuelt kvalme og oppkast

Symptomer fase 2

 • Høy feber
 • Sterk hodepine
 • Nakkestivhet
 • Kvalme/brekninger
 • Sløvhet
 • Forvirring
 • Følelsesendringer på kroppen
 • Gangforstyrrelser og lammelser
 • Voksne, særlig eldre, får ofte et mer alvorlige sykdomsforløp enn barn

Anaplasmose (tidligere kalt erlichiose)

Anaplasmose er en sykdom som skyldes bakterien Anaplasma phagocytophilum. Anaplasmose (Sjodogg) er den vanligste flåttoverførte sykdommen på sau i Norge, og sykdommen rammer omtrent 300 000 lam årlig. I Norge ble det første tilfellet av human anaplasmose påvist i 1998. Det er til nå rapportert 9 tilfeller hos mennesker i Norge. Flere kan ha hatt ikke-symptomgivende infeksjon, siden ulike studier har vist at 10-16% har antistoffer i blodet mot denne bakterien.

Symptomer

 • Immunfriske får trolig ingen(asymptomatisk) eller milde symptomer som feber, hodepine, muskel- og leddsmerter og generell slapphet.
 • I sjeldne tilfeller mer alvorlig sykdomsbilde som lungebetennelse, nyresvikt og nevrologiske symptomer.
 • Dødelig utgang er beskrevet hos eldre og immunsvekkede personer.

Babesiose

Babesiose forårsakes av en parasitt som er nær beslektet med malariaparasitten, og som hos mennesker kan gi liknende symptomer som malaria. Omtrent 30 humane tilfeller er beskrevet i Europa de siste 40 årene. De fleste tilfellene man kjenner til har vært hos pasienter som har fjernet milten, en kjent risikofaktor. I Norge kjenner man til ett.

Symptomer

 • Malaria-liknende symptomer (feber, muskelsmerter etc)
 • Hemolytisk anemi (røde blodceller ødelegges)
 • Hodepine
 • Uspesifikke nevrologiske symptomer
 • Personer som har fjernet milten får ofte et mer alvorlig sykdomsforløp
 • Sykdommen kan mistenkes hos personer som får malariasymptomer uten å ha vært i tropiske områder

Bartonellose

Bakterien er mest kjent for å forårsake katteklorfeber (cat-scratch-disease), der bakterien Bartonella henselae overføres ved kattebitt eller kloring. Human bartonellose har ikke blitt rapportert i Norge.

Symptomer

 • Feber
 • Fatigue
 • Forstørrede lymfeknuter
 • Hepatitt
 • Myokarditt
 • Uveitt
 • Retinitt
 • Hjernehinnebetennelse
 • Uspesifikke nevrologiske symptomer

Neoehrlichiose

Bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis er de senere år påvist i flått i mange europeiske land, og 5-7 % av undersøkte norske flått har denne bakterien. Sykdommen rammer stort sett personer med dårlig immunforsvar. Sannsynligvis får de fleste som blir smittet ingen symptomer. Det første og eneste kjente tilfelle i Norge ble påvist ved Sørlandet sykehus i 2016.

 Symptomer

 • Bakterien infiserer blodkar, og kan hos immunsvekkede individer framkalle blodpropp og blødninger.
 • Feber
 • Leddsmerter
 • Ødemer
 • Rosen (Erysipelas)
 • Akutt diare

Borreliabakterie med tilbakefallsfeber

Borrelia miyamotoi er en fjern slektning av Borrelia-bakterien som forårsaker Lyme borreliose. Borrelia miyamotoi tilhører den gruppen Borrelia-arter som kan framkalle tilbakefallsfeber (relapsing fever). Det er påvist Borrelia miyaomotoi i flått i Sør-Norge, men det er ikke rapportert noen tilfeller av sykdommen hos mennesker. Det finnes ingen store studier på sykdomsbildet ved Borrelia miyamotoi-infeksjon. Beskrivelse av symptomer er basert på enkelttilfeller i utlandet.

Symptomer

 • Hodepine
 • Muskel– og leddsmerter
 • Tretthet
 • Hovne lymfeknuter
 • Tilbakefallsfeber (minst to runder med feber, med feberfrie intervaller)
 • Hjernehinnebetennelse (hos pasienter med nedsatt immunforsvar)

Tularemi (harepest)

Sykdommen Harepest skyldes Bakterien Francisella tularensis. Bakterien kan smitte til mennesker ved direkte kontakt med syke eller smittebærende dyr, ved dyrebitt, via forurenset drikkevann eller ved inhalasjon av kontaminert støv. Sykdommen kan en sjelden gang overføres til mennesker gjennom flåttbitt. Tularemi gir vanligvis et forholdsvis mildt sykdomsbilde hos mennesker. Den europeiske varianten av tularemi er ikke regnet som dødelig, i motsetning til den amerikanske hvor dødeligheten ubehandlet kan være opp til 20 prosent. Inkubasjonstiden er fra under ett døgn til tre uker, men symptomer kommer oftest tre til fem dager etter smitte.

Symptomer

 • Symptomer avhenger i stor grad av hvordan man ble smittet (i.e inntak av forurenset vann, direkte hudkontakt med smittet dyr, flåttbitt etc.
 • I Norge er orofaryngeal tularemi etter inntak av kontaminert vann og ulceroglandulær tularemi etter dyrekontakt eller insektstikk/flåttbitt vanligst.
 • Ulceroglandulær tularemi gir sår med vollformet kant som ikke gror og smertefull glandelsvulst